ไกยวรรณ์ ยุทธ, โสไกร ประกาศิต, ผลาพรม กุสุมา, ณ วัฒนะประเสริฐ กฤษณ์ชาคริตส, ตามถิ่นไทย พรชัย, and มั่งคั่ง กิตติคุณ. “MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 9, no. 2 (September 13, 2018): 79–90. Accessed May 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/139198.