เนินหาด ชมพู, เหลืองโสมนภา ยศพล, วัฒนะ ชดช้อย, and รองเมือง ดาราวรรณ. “WOW! SERVICE CONQUER THE GOAL: DEVELOPING PRACTICE GUIDELINES TO SUPPORT AND FACILITATE RESEARCH PRODUCTIVITY AMONG SUPPORTIVE STAFFS AT PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE, CHANTHABURI”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 10, no. 1 (May 22, 2019): 339–355. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/162651.