จันทร์ควง พัฒนพงษ์, and นาคลังกา กัลยา. “A STUDY ON RICE PRODUCTION AND PROCESSING FOR CONSUMPTION IN TAMBOLTHADINDUM AMPHORE CHAIBADARN LOPBURI PROVINCE”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 10, no. 1 (April 4, 2019): 238–248. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/165839.