ลักษณะโภคิน นงลักษณ์. “PUBLIC POLICY OPERATION ABOUT BUDDHIST MONKS HEALTH PROMOTION IN THE 9TH ECCLESIASTICAL REGION”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 11, no. 1 (December 16, 2019): 296–309. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/219291.