ไทรฟัก พิพัฒน์. “แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 1 (November 6, 2015): 50–64. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42013.