ปานพรหม มาโนชญ์. “คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 1 (November 6, 2015): 65–78. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42014.