อำนาจกิจเสรี ธัญญ์วาริน. “คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 1 (November 6, 2015): 79–90. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42015.