ยินดียม กมลลักษณ์. “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 1 (November 6, 2015): 106–118. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42022.