นาเมืองรักษ์ ชยกร, and พลอยชุม สุเชาวน์. “ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 1 (November 6, 2015): 141–147. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42036.