กัลปดี วุฒิศักดิ์, ประสิทธิ์ผล วรวิทย์, and ลู่โรจน์เรือง วิสูตร. “การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 1 (November 6, 2015): 148–158. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037.