ต่วนศิริ สุภาภรณ์, and วรรณเศียร ดิเรก. “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 1 (November 6, 2015): 159–165. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42038.