โรจน์รุ่งสัตย์ พิมพ์ระวี, ฉิมทัต สุลาวัลย์, ชุ่มจิตต์ จอมขวัญ, and ปัตพี กมลพรรณ. “การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 2 (November 6, 2015): 16–27. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42044.