แสงศรี สุรางค์รัตน์, เรืองฤทธิ์นำชัย นันทรัตน์, พิริยะเวชากุล โรจนี, and กิตตินรรัตน์ จักรพันธ์. “ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4, no. 2 (November 6, 2015): 36–46. Accessed May 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063.