ขันธิโชติ สมบูรณ์. “รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 1 (November 8, 2015): 45–56. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42130.