เบ็ญจาธิกุล ฐิตาภา. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 1 (November 8, 2015): 81–94. Accessed May 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42159.