สายนุ้ย ภิญโญ, สถาพรวจนา ศักดา, and อินทร์รักษ์ ประเสริฐ. “การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 1 (November 8, 2015): 108–117. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42163.