ไทรชมภู บุญเกียรติ. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบลเพื่อการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 1–10. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42177.