อินทรประไพ สุวัฒน์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 68–81. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42198.