ขันทะสิทธิ์ ธนาณัติ, ดอกไธสง บุญทัน, and ไพรินทร์ บุญเลิศ. “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 130–140. Accessed May 29, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232.