สายสุวรรณ สุทธินันทน์, ดอกไธสง บุญทัน, and ศรีเหรัญ บุญเรือง. “ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 141–149. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237.