สงวนชม ยงยุทธ, อดิวัฒนสิทธิ จำนงค์, งามสนิท สมาน, and ศรีเหรัญ บุญเรือง. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 150–160. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241.