เรืองเวทยาวงศ์ รัญญรัตน์. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 161–174. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245.