มุขรักษ์ ทองพูล. “กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 185–194. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254.