ฝ่ายเพีย วิภาพร. “การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5, no. 2 (November 9, 2015): 195–207. Accessed May 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256.