รื่นสุข ภิญญดา. “รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 197–209. Accessed May 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54306.