ทัพซ้าย นิเทศสุขกิจ. “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 210–220. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54307.