ไทรชมภู ศรีณัฐ. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 9–19. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54587.