บุญโท สมบูรณ์. “การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 20–28. Accessed May 19, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54588.