เสาธงทอง นรพัชร. “ประชาธิปไตยแบบไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 89–95. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54589.