วงษ์พาณิทอักษร นันท์นภัส. “การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 96–103. Accessed May 22, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54590.