จันทร์ควง พัฒนพงษ์. “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 116–127. Accessed May 29, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54594.