น้าเจริญ ทัศนีย์. “การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 250–261. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54610.