ลิบลับ ไอลดา. “การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 262–270. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54613.