ดีละม้าย สมชาย. “ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 58–68. Accessed May 23, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54621.