ทองมี จริยา. “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 280–285. Accessed May 22, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54650.