ชมผา จุฑามาส. “รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 162–172. Accessed May 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54724.