ธูปกระจ่าง ตรีลุพธ์. “ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 78–96. Accessed May 30, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54812.