ดีละม้าย ศักดิ์ชัย. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 108–123. Accessed May 19, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54815.