แสงอาวุธ พลกฤต. “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 266–282. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931.