หิรัญคำ ธนิดา. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 314–322. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54939.