สุวรรณเนตร สุเมธ. “การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 2 (July 21, 2016): 342–349. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943.