อ่อนปรีดา รัศมี. “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6, no. 1 (April 22, 2016): 135–145. Accessed May 22, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55158.