ไกรนรา ฝนทิพย์, Punya Lertgrai, and Krittaporn Saengae Saijun. “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (August 9, 2017): 180–190. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/59396.