เศรษฐโชติสมบัติ ณัฎภัทรศญา. “ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (July 26, 2017): 116–127. Accessed May 29, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63461.