จันทวรรณ นริศ. “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7, no. 1 (April 12, 2017): 103–113. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63497.