ไชยพันธ์พงษ์ สุรเจต. “การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 2 (August 9, 2017): 161–169. Accessed May 19, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63800.