ณ นคร จักกฤษ. “มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of Controlling Alcohol Advertisements in Accordance With the Alcohol Control Act B.E. 2551”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7, no. 2 (April 19, 2017): 39–48. Accessed May 22, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63802.