ทองมา ธงชัย. “การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8, no. 1 (July 26, 2017): 128–150. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397.