ทวีวัฒน์ จิรภัทร. “การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7, no. 1 (April 12, 2017): 54–63. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456.