วงศ์ณาศรี ปัณณพงศ์. “รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน The Model of Consciousness Development for Personnel in Provincial Administrative Organiz Ation With Dewathamma for Forest Conservation in”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7, no. 1 (April 12, 2017): 44–53. Accessed May 24, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65457.